Четвер, 12.12.2019, 00:07
Вітаю Вас, Гість

    На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011р. №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку ми створили нову рубрику на сторінках свого сайту, в якій систематично будемо розміщувати інформацію щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.

 

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО БЛАГОДІЙНИЦТВО ТА БЛАГОДІЙНІ  ОРГАНІЗАЦІЇ

  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, №46, ст. 292)

(Зі змінами, внесеними згідно із Законами  № 3091 -III (3091 -14) від 07.03.2002 р., ВВР, 2002 р., № 32, ст. 220, № 2258Л/І (2258-17) від 18.05.2010 р., ВВР, 2010 р. , № 29, ст. 392, № 3236Л/І (3236-17) від 19.04.2011 р., ВВР, 2011 р., № 42, ст. 435)

Стаття 1. Визначення термінів та понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживають у такому значенні:

•   благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фі­зичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спон­сорство і волонтерська діяльність (абзац другий ст. 1 зі змі­нами, внесеними згідно із Законом № 3236-УІ (3236-17) від 19.04.2011р.);

Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності

Благодійництво здійснюється на заса­дах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Діяльність благодійників має су­спільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами дер­жавної влади і не позбавляє права на отримання державної допо­моги (частина друга ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).

Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку (части­на третя ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).

Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної діяльності

Благодійництво здійснюється у таких основних напрямах: п.4.3.сприяння розвитку науки і освіти, ре­алізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, ученим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, зокрема реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами благодійництва

Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:

l  одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

l  систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

l  фінансування конкретних цільових програм;

l  допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну ді­яльність;

l  дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

l  дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

l  подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передавання результатів особистої творчої діяльності;

l  прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або частко­вого утримання об'єктів благодійництва;

l  інших заходів, не заборонених законом.

Президент України                                        Л. КУЧМА

м. Київ, 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР

 

 **********************************************

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            Постановою Кабінету Міністрів

                                                                 України

                                                                        від 4 серпня 2000 р. № 1222

 

ПОРЯДОК

отримання благодійних (добровільних) внесків

і пожертв від юридичних та фізичних осіб

бюджетними установами і Закладами освіти,

охорони здоров'я, культури, науки, спорту

та фізичного виховання для потреб їх фінансування

1.    Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використан­ня та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі — благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів(далі — благодійники) безпосередньо бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі — на­бувачі). 

2.  Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набува­чам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напряма­ми видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретну мету викори­стання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу — набува­чів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних винятково з основною діяльністю установи, закладу.

3.  Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання устано­вами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

4.  Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визна­ченим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. Л° 1295 (1295-98-п) «Про затвердження Порядку розпо­ділу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді нада­них послуг або виконаних робіт» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1238, № 46, ст. 1688). 

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства від 10 грудня

1999 р. № 113(20012-00).